Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sborový hlasatel 2/15

header.jpg

Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl”.

(Matoušovo evangelium  28,1-6)

diraveskale.jpg

 
   

 

Píseň z EZ 341 Veleben Bůh buď, jeho čin

 

 

„Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen.“  Tak mluví Boží posel k ženám, které hledají Ježíšovo tělo v hrobě. Tutéž věc říká anděl této noci také nám: Ježíš není nějakou osobností z minulosti. On žije a jako živý jde nám vstříc; volá nás jménem, abychom šli za Ním, živým a tak také my našli cestu života. Života v přítomnosti Vzkříšeného.

Ježíš se na své cestě nevyhnul utrpení. Proč? Jaký to mělo význam? Na to najdeme odpověď, jen spojíme-li Ježíšův život s naším. Pašijový příběh je opravdu - jak se jednou někdo vyjádřil - snad nejbarvitější drama dějin. Na scénu vystupují všechny mocnosti - moc s tváří Piláta, tradice a náboženství v šatu velerady, zrada s maskou Jidáše, selhání v podobě Petra - a pravda, pravda opuštěná, pravda vzdorující moci, v bezmocném králi, s trnovou korunou na hlavě.

A když se na scénu vyhrne dav, aby byl rozhodčím, tak hlas pravdy překřikuje a volí Barabáše. O těch, kteří svému Mistru slibovali věrnost až za hrob, je psáno: tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli. I Petr, který byl nazván skalou, svého Pána třikrát zapře. A do jejich – našich svědomí zakokrhá kohout. Pak nastupují kati.

„Všechno hlasování děje se dosud mezi Kristem a Barabášem a už napřed je postaráno o výsledek týž – Ukřižuj! Ukřižuj!“

Velikonoční příběh však nekončí tmou. Mnoho bylo a dosud je těch, kdo se opakovaně pokoušeli,

"aby dějiny nepřekročily dopoledne Velkého pátku". Kdo se pokoušeli, aby poslední slovo měla hloupost, nenávist a hrubá síla. Jim navzdory však do tmy zrady, viny, bolesti a smrti, nakonec do tmy hrobu padá světlo. Velikonoce říkají všem, kdo by chtěli kapitulovat nebo rezignovat: není žádný tak těžký kámen zla, aby nakonec nemohl být odvalen.

„Ale něco se změnilo, a vy to víte. Čas je jiný, čas po Vzkříšení.“

Je mnoho situací v našem životě, které nechápeme, mnoho   balvanů,   se   kterými   si   nevíme   rady.  Vzkříšení  znamená,  že  i naše kameny se odvalují stranou.  Břemeno, které nám komplikuje život, na sebe Někdo vzal.   

Do našeho   života vstupuje   vzkříšený  Kristus, jehož   láska   proniká  i  tvrdostí  kamene. Probouzí       

nás, vyvádí  z  hrobu  našich  pochybností, strachu a  zapouzdření do starých zvyků  A otevírá nás k životu v síle vzkříšení. K životu se Vzkříšeným.

   „Je to On, v tmách hodiny třetí, který byv vyzdvižen táhne všechno k sobě.

   Málem ho přehlédli, jako ty jej přehlížíš v bližním svém, ale dějiny se otřásají jeho mlčící přítomností a všechen útěk je útěk před ním, všechna vzpoura je vzpoura proti Kříži – tomuto trůnu jediné opravdové moci.

  Tomuto trůnu jediné opravdové moci nad světem.“

Svatý Bože, děkujeme ti za zprávu o tom, že hrobový kámen byl odvalen. I my máme v cestě různé překážky a kameny. Cítíme se vůči nim často bezmocní. Ale ty máš moc s nimi pohnout. Vždyť jsi pohnul tím kamenem nejtěžším, kamenem Ježíšova hrobu. Děkujeme ti za to, že Kristovu přítomnost můžeme zakoušet ve společenství církve i ve svém životě.  Amen.

 

Píseň z Dodatku k EZ 695 Z přetěžkého kříže

 

(Slova v kurzívě a v uvozovkách jsou vybrána z básně Jana Zahradníčka Znamení moci. Letos uplyne 55 let od jeho úmrtí.)

kriznakameni.jpg

 

 

---------------------------------------------------------------------

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

se v Přerově konalo v neděli 15.3.2015, za účasti necelých padesáti členů sboru. Na pořadu jednání byly zprávy o pravidelných i mimořádných akcí sbor, hospodářství sboru, rozpočet na letošní rok a v neposlední řadě volba staršovstva na šestileté volební období.

ZPRÁVA BRATRA FARÁŘE M.ZIKMUNDA

Nedělní bohoslužby

Jsou středem sborového dění, každá neděle je oslavou Kristova vzkříšení, na které se podílejí všechny generace.

Bohoslužeb celkem: 55; průměrná účast: 46; vysluhování VP: 14.

Účast laiků: 1. čtení, vysluhování VP, příprava kázání a vedení bohoslužeb (někteří členové staršovstva).                                                                                                                                       Poděkování našim „katolickým“ varhaníkům – Jaroslav Branžovský, Martin Kordas, Dušan Černoch, Marta Zikmundová. 

Biblické hodiny pro děti

Kroužek děti se rozrostl na sedm. Práce je interaktivní, využívám různé katechetické materiály a pomůcky, včetně biblických postaviček.

Biblické hodiny            pro dospělé                              Pravidelné a společné studium Bible a sdílení její zvěsti pro náš život patří k podstatným prvkům společenství církve. V minulém roce jsme probírali proroka Ezechiela, od podzimu evangelium podle Marka.                                                Průměrná účast: 8.

Mládež                                                                                    Pravidelné schůzky: 1x za 14 dní, účast: 4

Pracujeme s Biblí,  zpracováváme různá témata, přemýšlíme, jak žít a promýšlet víru v dnešním světě.

Pastorace                                                              Snažím se v prvé řadě navštěvovat starší členy sboru, kteří již  nemají možnost se zúčastnit bohoslužeb či jiných akcí sboru. Podle domluvy přicházím i k mladším členům, ne všude se však otevírají dveře. Jsem vděčný za pozvání nebo podnět, na koho by se mělo pamatovat. Jsem rád, že pastorační návštěvy v našem sboru nevykonává jen farář sám, ale řada dalších lidí.

Staršovstvo

Staršovstvo tvoří osm členů a tři náhradníci. Letos vypršelo volební období, proto jsme volili (staro)nové staršovstvo na dalších šest let. Jsem vděčný za dobrou spolupráci, dobré podněty a především živý zájem o náš sbor a jeho budoucnost. Jak dopadla volba, o tom níže.

Několikrát jsme zorganizovali výjezdní schůze staršovstva.      

V roce 2014 nás mj. zaměstnával rozhovor nad podáváním vína při VP vedle kalicha i malými kalíšky pro zájemce (z důvodu obav z přenášením infekcí).

Letní tábor

V týdnu 12.-19.7. jsme pořádali spolu s boskovickým sborem letní tábor v Pusté Rybné.   

Besedy s hosty:

V březnu Štěpán Janča, v květnu Jaroslav Štětina, v listopadu Jan Sokol, v prosinci Ladislav Moravetz.

Koncerty

Benefiční koncert, Zvonkohra, Entuziasté

Ekumena

Mezi zástupci místních církví jsou velmi dobré vztahy.        Scházíme se cca 1x za měsíc, kdy plánujeme společné akce, informujeme se o dění v našich církvích a sborech, sdílíme se osobně, při rozhovoru i modlitbách.

Podané návrhy:                                                                    1. Na úpravu liturgie:                  

- zahájení písní 488, po ní introit                                                        - po vstupní modlitbě vyznání vin                 

- po kázání apoštolské vyznání víry                                                   2. na podávání vína při VP vedle kalicha i z malých kalíšků                                                             

3. Setkávání nejen střední generace (promítání filmu apod.)

Mé další aktivity v rámci ČCE

Od srpna administruji sbor v Hranicích, kde jsem každý čtvrtek a zpravidla dvě neděle v měsíci, s tím, že bohoslužby v Hranicích a v Přerově na sebe časově navazují.

Jsem členem Poradního odboru pro misii a evangelizaci při synodní radě, komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu, poslancem na synod.

Mé hlavní působení a poslání je samozřejmě v Přerově.

 

ZPRÁVA BRATRA KURÁTORA M.SKALICKÉHO

Před rokem jsem ve své zprávě kurátora řekl: Jenom ve společenství nás všech dokážeme udržet sbor životaschopný a fungující – po duchovní i materiální stránce.

Myslím si, že se nám to docela daří – ve všech oblastech sborového života.

Nejviditelnější pro veřejnost je provedená úprava vstupu do našeho kostela – branky s živým plotem. Předcházelo tomu poměrně složité obíhání úřadů o všechna povolení – za to děkuji sestře Skalické. Výrobu zajistil br. Loukota ze sboru v Novém Jičíně a následné usazení na místo zednická firma z Přerova. Na závěr byla brigáda na osázení keřů, kde se podílelo více členů sboru.

Další větší akce – pracovně i náklady bylo zaizolování stropu farního bytu (v zimě zateplení a v létě proti pronikání horka). Předcházel tomu úklid půdy – různé pozůstatky po předchozích obyvatelích bytu (jako na každé půdě) i stavební suť po opravě střechy. Odváželi jsme to na skládku do Žeravic a do sběrného dvora.

Následovala výroba dřevěných chodníčků pro přístup ke komínům. Chodníčky vyráběl br. Sláma (tatínek s. farářové) a věnoval tomu mnoho času. Teprve poté byla položena parozábrana a na ní 14 cm izolační vaty – to vše opět zakryto folií.

Na této akci se podle možnosti podíleli tito bratři: Dulanský, Dušek, Elšík, Havlík, Skalický, Zacpal, Zikmund, Žižka. Všem zúčastněným moc děkuji – nebyla to vždy příjemná práce.

Staršovstvo sboru se schází pravidelně 1x měsíčně. Dnes bude provedena volba nového nebo obnoveného staršovstva. Někteří dosavadní členové již nekandidují – nejenom těm chci poděkovat za dosavadní práci, ale i těm, kteří jsou ochotni v ní pokračovat.

Tak jsme se trošku pochválili a co nás čeká do dalšího roku – vlastně let?

Církev má ve společnosti nezastupitelné místo z více důvodů. Mám na mysli ten asi nejobyčejnější – tedy samotnou pozitivní existenci sborového společenství v našem městě. Abychom mohli říci (zatím my a po nás naši nástupci) – v tomto městě je naše sborové společenství stále živé a fungující. Není pouze přežívající – dokáže pořádat kromě bohoslužeb i další otevřená setkání, starat se zodpovědně o svěřený majetek a vůbec tvořivě žít. Nejsme a asi ani nebudeme většinovým shromážděním – to není náš hlavní cíl.

Sbor neudrží v chodu pouze farář a kurátor – ale společně celé sborové společenství – je to záležitost nás všech podle jednotlivých možností a také různých obdarování.

Bible pokládá práci za nutnou a užitečnou činnost člověka, i když v ní nevidí všecek smysl života.

Tak uzavírám své zamyšlení textem z 1. Listu Tesalonickým 4. Kap. 11 – 12 verš:

Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni.

 

ZPRÁVA ZA KROUŽEK SESTER

Milé sestry a bratři,

ráda bych vás seznámila s činností Kroužku sester, i když věřím, že ji dobře znáte. Máte možnost se přijít mezi nás podívat, scházíme se pravidelně v úterý v 15.00 hodin. Zván je každý.

Schází se nás 10 sester. Vzhledem k tomu, že nás navštěvují různé zdravotní potíže, rády bychom mezi sebou uvítaly mladší.

Příští neděli už bude připravena velikonoční výstavka. Jak se stalo dobrým zvykem, na naše setkání přichází i br. farář a nyní i br.vikář a vždy nás zaujmou a potěší přímo Božím slovem nebo naučným příběhem. Také se při těchto setkáních domlouváme na tom, kdo je třeba v nemocnici a stál by o návštěvu, nebo co je třeba napéci na pohoštění.

Ráda bych vzpomněla úmrtí sestry Jiřiny Novotné, která mnoho let navštěvovala kroužek. Nebyla sice členkou církve, ale byla nám velkou pomocí.

Co se týká finanční situace, peníze, které utržíme za naše výrobky, předáváme sboru prostřednictvím pokladní s.Jehlářové. Něco málo si necháváme pro svoji další práci. To je z mojí zprávy všechno.

Květoslava Kolářová

 

ZPRÁVA ZA NEDĚLNÍ ŠKOLU

Každý týden probíhá nedělní škola, které se účastní asi 10 dětí. Tento rok pokračujeme v probírání příručky Církevní rok 2. Kniha kopíruje církevní rok a přibližuje dětem srozumitelně jednotlivá období. V úvodu bohoslužeb máte možnost slyšet, čemu se která hodina bude věnovat – br.farář zve děti dopředu a stručně je s obsahem seznámí.

V nedělce se modlíme, zpíváme, čteme z Bible, hrajeme si, malujeme, nacvičujeme vánoční besídku a další.

Letos se do práce v nedělní škole zapojili: Peter Dulanský, Marta Zikmundová, Šárka, Šimon a Magda Zacpalovi a Barbora Dušková. Chtěla bych všem poděkovat, neboť pestrá škála učitelů děti velmi obohacuje.

Barbora Dušková

---------------------------------------------------------------------

kriz_velikonocnifejeton.jpg

 

 

VELIKONOČNÍ FEJETON

Milé sestry a milí bratří,

když prožíváme půst a Velikonoce, jistě o nich přemýšlíme rozdílným způsobem a rozdílně je také prožíváme ve svých životech. Napřed je zde čtyřicetidenní půst, který se sice dodržuje rozdílně, ale upomíná nás na něco důležitého, co můžeme prožívat každý ve svém srdci jako období čekání a přípravy. Půst je také spojen s modlitbou. Pak přichází velikonoční týden, kdy události následují v rychlém sledu: Škaredá středa, která je podle lidové tradice pojmenována podle Jidášovy zrady. Zelený čtvrtek, původně lkavý čtvrtek, který připomíná den Ježíšovy poslední večeře s učedníky. Velký pátek, den Ježíšova ukřižování. Bílá sobota, zvaná tak podle křestního roucha katechumenů, kteří se připravovali na křest. A Velikonoční neděle, den vzkříšení. Prvního dne po sobotě se Ježíš zjevuje učedníkům, kteří jsou schováni někde za zavřenými dveřmi a bojí se. A tu k nim přichází vzkříšený Pán.

Čtyřicet dnů postu tak kontrastuje s rychlým obratem, S obratem v životě učedníků, kteří jdou se svým Mistrem a nechtějí uvěřit tomu, co se má opravdu stát, prožívají následně beznaděj -  a když už se zdá, že všechno končí, přichází vzkříšený Pán a zvěstuje pokoj. Zvěstuje pokoj i nám, Jeho Slovo o pokoji platí i pro nás.

Čtyřicet dnů postu, čtyřicet dnů Ježíšova pokušení na poušti a čtyřicet let putování Izraele, tak k nám hovoří Písmo o přípravě a o čekání. Na mnohé věci ve svém životě čekáme, často i v dlouhém modlitebním zápase nebo jsme bezradní jako učedníci za zavřenými dveřmi, smíme věřit, neboť i nám zazáří Světlo.  To Světlo, které přišlo na svět (J 1:9) a přichází i k nám s novou nadějí. Spolu s vámi se modlím iza naději pro osamělé a ztracené, neboť nám všem zazáří Světlo, kterým je vzkříšený Kristus. A my toto Světlo můžeme nést těm, kteří žijí ve tmě, strachu a samotě, vedeni nadějí, že to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltí (J 1:5).

Lukáš Král, vikář

 

Ukazatel

2014 rozpočet

2014 skutečnost

2015 rozpočet

Spotřební a kancel. materiál, zboží

36 000,00

68 369,00

71 800,00

Spotřeba energie

180 000,00

97 748,00

102 600,00

Běžná údržba

40 800,00

26 025,00

27 300,00

Prezentace - dary křesť.služby a sbor.pohošt.

1 800,00

2 601,00

2 700,00

Telekomunikace

12 000,00

3 845,00

4 000,00

Spotřeba ostatních služeb

15 100,00

16 506,00

17 300,00

Daně a poplatky

786,00

786,00

786,00

Odvod repartic seniorátních

6 032,00

6 032,00

7 584,00

Odvod repartic celocírkevních

17 762,00

17 762,00

14 516,00

Odvod do PF

81 100,00

81 100,00

85 200,00

Odvod za pastoračního pracovníka

1 178,00

1 178,00

1 178,00

Odpisy, prodaný majetek

18 490,00

2 866,00

2 866,00

Ostatní náklady

5 500,00

5 953,00

6 300,00

Daň z příjmu

0,00

0,00

0,00

Náklady celkem

416 548,00

330 771,00

344 130,00

Sborové sbírky

46 700,00

22 024,00

23 100,00

Dary tuzemské

117 100,00

105 340,00

110 600,00

Dary zahraniční

50 000,00

48 920,00

51 400,00

Salár

259 800,00

244 623,00

256 900,00

Příjmy z hosp. činnosti

12 000,00

36 000,00

36 000,00

Ostatní sbor. příjmy

12,00

33,00

35,00

Výnosy celkem

485 612,00

456 940,00

478 035,00

Hospodářský výsledek

69 064,00

126 169,00

133 905,00

HOSPODAŘENÍ SBORU

 

Poděkování

Velice děkujeme vám všem za vaši účast na sborovém životě, za pomoc při zajišťování sborových akcí i za vaši finanční obětavost. Vyjadřujeme tím, že žijeme z toho, co jsme dostali od Pána Boha. Největším darem je oběť Božího syna Ježíše Krista a jeho vzkříšení. Ta je i základem a tmelem našeho společenství, ve kterém je Vzkříšený mezi námi.

 

Během jara jsme vyzváni ke sbírce na Jeronymovu jednotu. Tento fond je zřetelný obraz myšlenky, že i když se nám zdá, že sami máme málo, přece se ještě můžeme rozdělit a přispět těm, kdo zrovna potřebují víc.

Nesme břemena jeden druhého, pak nám i Pán bude pomáhat při řešení našich starostí.

cce.jpg

 

PRAVIDELNÁ SBOROVÁ SETKÁNÍ

Duben 2015

Ne

29.3.

10.00 h

Bohoslužby – Květná neděle

Po

30.3.

14.15 h

Biblická hodina pro děti

Út

31.3.

15.00 h

Kroužek sester

 

 

17.00 h

Biblická hodina pro dospělé

Čt

2.4.

17.00 h

Sederová večeře

3.4.

17.00 h

Bohoslužby – Velký pátek

Ne

5.4.

10.00 h

Bohoslužby – neděle Vzkříšení

Út

7.4.

15.00 h

Kroužek sester

 

 

17.00 h

Biblická hodina

 

 

18.30 h

Schůze staršovstva

Čt

9.4.

 

Br.farář v Hranicích

Ne

12.4.

10.00 h

Bohoslužby, slib staršovstva

 

 

15.30 h

Velikonoční koncert

Po

13.4.

14.15 h

Biblická hodina pro děti

Út

14.4.

15.00 h

Kroužek sester

 

 

17.00 h

Biblická hodina

St

15.4.

17.00 h

Beseda s M.C.Putnou

Čt

16.4.

 

Br.farář v Hranicích

17.4.

14.30 h

Setkání mládeže

So

18.4.

15.00 h

Korejské odpoledne

Ne

19.4.

10.00 h

Rodinné bohoslužby, s hosty z Jižní Koreje

Po

20.4.

14.15 h

Biblická hodina pro děti

Út

21.4.

15.00 h

Kroužek sester

 

 

17.00 h

Biblická hodina pro dospělé

Čt

23.4.

 

Br.farář v Hranicích

Ne

26.4.

10.00 h

Bohoslužby

Po

27.4.

14.15 h

Biblická hodina pro děti

Út

28.4.

15.00 h

Kroužek sester

 

 

17.00 h

Biblická hodina pro dospělé

Čt

30.4.

 

Br.farář v Hranicích

1.5.

14.30 h

Setkání mládeže

Ne

3.5.

10.00 h

Bohoslužby

 

Srdečně zveme na tyto mimořádné akce:

  • VELIKONOČNÍ KONCERT

V neděli 12.4.2015 od 15.30 hod. v evangelickém kostele.

Barokní hudba z barokní doby.

Pěvecký sbor s doprovodem varhanního pozitivu.

  • BESEDA S MARTINEM C.PUTNOU

literárním historikem a kritikem na téma: „Rusko duchovní a politické“.

Ve středu 15.4.2015 od 17.00 hod., v sále evangelického kostela.

 

 

Adresa:

Farní sbor ČCE v Přerově, Č. Drahlovského 1,

750 02 Přerov; Telefon: 605 303 670; E-mail:      prerov@evangnet.cz; www: cceprerov.estranky.cz

Číslo účtu: 1882017369/0800