Jdi na obsah Jdi na menu

Kázání - Neděle 13. 12. 2020 - 3. ADVENTNÍ NEDĚLE

Přečtěte si nebo připomeňte bohoslužby z 3. adventní neděle bratra Otakara Mikoláše
 

3. neděle adventní
        
Introitus        
Suspirium    Žalm 40,17.18
Pozdrav + uvedení do neděle   
1. píseň    269 Vesele zpívejme
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Modlitba     
I.čtení        Iz 9,1-7
Slovíčko
2. píseň    275 Zavítej k nám, Stvořiteli
II. čtení     Luk 1,26-38
Kázání+modlitba+Apostolicum        
3. píseň    264 Všichni věrní křesťané
        
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ohlášky    
4. píseň    271 Jak jasně svítíš hvězdo má
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Přímluvy    
III. čtení    Jan 1,10-14
Požehnání    
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. píseň    487 Amen, Otče, rač to dáti
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Introitus    Milost Vám a pokoj, od toho …        

Suspirium    Žalm 40,17.18


17: Ať se však radují
a veselí se v tobě
všichni ti,  kdo tě hledají.
Ať navždy říkají: „Veliký je Hospodin!“
ti, kdo milují tvé spasení.
18: Já sám jsem nuzný a ubohý
- kéž bys na mě, můj Pane, pomyslel!
Má pomoc, má záchrana jsi přece ty,
Bože můj,
prosím
nemeškej!    

Pozdrav + uvedení do neděle   

1. píseň    269 Vesele zpívejme

 
Modlitba

Svatý Bože, náš nebeský Otče, všechno vyšlo z tvých stvořitelských rukou: hluboký vesmír, v něm i naše Země s krásnou přírodou, také i zvířata a posléze i my lidé.
Ale jenom my lidé můžeme, jako jediní ve tvém tvorstvu, tebe vědomě oslavovat slovy, zpěvem písní i celým svým životem.
Svatý Bože, náš nebeský Otče, v adventním čase více než jindy vyhlížíme tvou pomoc. Ty víš, co všechno nás trápí a co na nás doléhá. Zimní čas nám připomíná naši křehkost a pomíjivost, přepadá nás únava a nastupuje ochablost. Vyznáváme, že jsme nejednou zmateni a naše víra ztrácí svou sílu a přesvědčivost.
Ale když stojíme nyní před tebou, smíme si vděčně připomínat, že nás nezavrhuješ. Ale naopak přicházíš za námi, abys nás ujistil o své věrné lásce. A my se o ni smíme opřít tak, abychom opět nabyli novou sílu i odvahu. Prosíme, promluv dnes do naší situace tak, aby naše víra byla posílena, naděje obnovena a láska prohloubena.
Prosíme, Pane, zbavuj nás našeho strachu, našich obav i všelijakých težkých břemen, která vlečeme ve svých životech. Vždyť ty jsi už ve svém Synu člověka osvobodil z neblahých závislostí, které nás i dnes zotročují.
Duchu svatý, skrytě se dotýkáš našich srdcí. Umožni nám i dnes, abychom chtěli a mohli přijmout tvé Slovo. Učiň to, abychom z dnešních bohoslužeb odcházeli do svých domovů osvobozeni, protože jsme nalezli odpočinutí, kterého se nám nedostává. Přijmi, naše modlitby, naše chvalozpěvy a smiluj se nad námi hříšnými pro své velké milosrdenství.
Sláva Otci…
     
 
I.čtení    Iz 9,1-7

1 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.
2 Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist.
3 Neboť jho jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho poháněče zlomíš jako v den Midjánu.
4 Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně.
5 Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“
6 Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

Slovíčko

2. píseň    275 Zavítej k nám, Stvořiteli
 
 
Kázání+modlitba+Apostolicum        

Plesej a raduj se dcero Sionská,
neboť už přicházím
a budu bydlet uprostřed tebe
- je výrok Hodpodinův.    Amen.  (Zach 2,14)

Vyslechněme druhé čtení,
jak ho máme zapsáno v evangeliu svatého Lukáše
v kapitole 1.
budu číst verš 26-38:

26 Když byla Alžběta v šestém měsíci,
byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města,
které se jmenuje Nazaret,
27 k panně zasnoubené muži jménem Josef,
z rodu Davidova;
jméno té panny bylo Maria.
28 Přistoupil k ní a řekl:
„Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“
29 Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala,
co ten pozdrav znamená.
30 Anděl jí řekl:
„Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.
31 Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
32 Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího
a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.
33 Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým
a jeho království nebude konce.“
34 Maria řekla andělovi:
„Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“
35 Anděl jí odpověděl:
„Sestoupí na tebe Duch svatý
a moc Nejvyššího tě zastíní;
proto i tvé dítě bude svaté
a bude nazváno Syn Boží.
36 Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna
a již je v šestém měsíci,
ač se o ní říkalo, že je neplodná.
37 Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“
38 Maria řekla:
„Hle, jsem služebnice Páně;
staň se mi podle tvého slova.“
Anděl pak od ní odešel.

Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele:
jedině on koná divy.
Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno,
celou zemi nechť naplní jeho sláva. Amen.

 
Milé sestry a bratři v Pánu Ježíši Kristu.
        Na okraji Římské říše, v provincii Palestině se v skrytosti začínají dít velmi závažné skutečnosti. * Kdyby je někdo vynesl ven, mohly by mocného římského vládce  vést k obavám. Kdyby je někdo vynesl ven,  * mohly by znepokojovat tehdejší STB a síť informátorů. ** Lidé už měli dost římského diktátu, a i tehdejší vrchnost si musela počínat velmi obezřetně. * Mezi lidmi to vřelo a očekávaly se změny. * To, co se mělo stát v skrytosti, nepřišel nikdo oznámit císařskému dvoru v Římě, * ani Římem dosazeným vládcům v Palestině.  I**I

        Jenom jediný člověk se má dozvědět, co se stane. * Tím člověkem je mladá dívka Marie, * se kterou se  chystá oženit Josef, tesař z Nazareta. * Ale ani on sám ještě netuší, * co se stane, * jakým úkolem Pán Bůh jeho snoubenku pověří.  I**I
        Jednoho dne přistoupí k Marii Boží posel. ** Důležité zprávy velkých a mocných lidí vyřizovali poslové. * Dnes k větší či menší spokojenosti využíváme služeb české pošty. * I PB užíval a užívá služeb pošťáků, * poslů, ** když chce svému lidu svěřit nebo sdělit nějakou důležitou věc.  I**I
        Byli a jsou to (!)především lidé, které PB povolává. Byli a jsou to (!)především lidé, * kteří dostávají od PB pověření. ** Byli to proroci, * kteří přinášeli lidem Boží vůli, * Boží soudy a Boží milost. ** A nebraňme se té myšlence - PB může použít i nás - přestože vůbec nejsme andělé. I**I
        Vždyť i k Abrahamovi přicházejí tři muži, aby oznámili narození Izáka. * Další mužové odcházejí  vyhlásit Boží soud do Sodomy a milost záchrany Lotovi a jeho rodině.  ** Ženy, které přicházejí k hrobu PJ také potkávají Boží posly. * Potkávají dva muže v bílém rouchu (Lk 24,4), kteří jim zvěstují, že Ježíš, kterého hledají, není mezi mrtvými.  * Při nanebevstoupení PJ  přicházejí mezi učedníky (!)opět dva muži  v bílém rouchu, * kteří přinášejí poselství: ... tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet... (Sk 1,10-11)

        (pš)Marii však navštívil zvláštní posel. * Písmo neříká, že to byl muž v bílém rouchu, ale Lukáš píše zcela konkrétně: ... Když byla Alžběta v šestém měsícii, byl poslán anděl Gabriel  od Boha do Galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova. Jméno té panny bylo Maria... ** …Byl poslán anděl Gabriel.  I**I
        S postavou tohoto Božího posla se v Písmu můžeme setkat na třech místech: * Při viděních proroka Daniele, * při zvěstování narození Jana Křtitele, toho, který má připravit cestu Páně, * a do třetice se s Gabrielem setkáme při zvěstování poselství * o narození Pána Ježíše Krista.  I**I
        Gabriel je zvláštní posel. * Gabriel je zvláštní posel proto, že přináší zvěst zvláštní, ojedinělou, a vyjímečnou. * Gabriel je skutečně poslem dobrých zpráv. I**I
        Přichází s poselstvím ke starému Zachariášovi a zaslibuje mu narození syna. * Zanedlouho přichází se slovem milosti k panně Marii. * Ale nejen k ní: * V andělových slovech je vysloveno * poselství Boží milosti * celému světu.  I**I

        Každá paní učitelka by o Gabrielovi řekla, že byl dobře vychovaný, protože Marii nejdříve uctivě pozdravil. ... Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou…  Z tohoto pozdravu měla Maria poznat, * že si jí Gabriel váží, ** že chce, aby porozuměla, že jí přináší Boží vzkaz.  I**I
        (pš)Viděl jsem už několik obrazů, které zachycovaly na plátně v krásných barvách tento biblický příběh. * Vždycky to byl obraz plný jasu a světla, * které přechází z anděla, nebeské bytosti s křídly  * na klečící dívku, která v rukou drží lilii nevinnosti. ** To je pohled očima malířů. ** Ale jak to asi proběhlo skutečně?  I**I
        Praotec Abraham ve svém stanu taky přijal unavené, zapocené, zaprášené pocestné, kteří mu přinesli slovo Hospodinovo, že se jemu a jeho ženě Sáře narodí syn (1.Moj. 18.). A až v další kapitole (19,1) Písmo říká, že to byli Boží poslové, že to byli andělé. Nechci popírat a ani zlehčovat službu Božích andělů. * Ale klidně mohl k Marii také přijít neznámý muž, který ji takovýmto zvláštním způsobem oslovil.  I**I

        (pš)Maria se s anděly určitě nesetkávala každý den. A zajímavé na tom je to, ** že ji nepřekvapilo (!)to, co viděla, *ale (!)to, co slyšela: ...Maria se nad andělovými slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená...  I**I
Věřím tomu, že kdybych já někdy uviděl * nějakou bytost z jiného světa, * budu mít v sobě malou dušičku a kdoví co ještě k tomu, * a budu  vylekaný a překvapený z toho co vidím. * Určitě bych se více zarazil nad tím, co vidím  - než nad pěkným, uctivým pozdravem. Vždyť pozdrav - pozdrav patří ke slušnému vystupování v každé společnosti.  * Také Maria se nezarazila nad tím, co viděla -* asi to nebylo nic nadpřirozeného, * ale zarazila se nad poslovými slovy.  I**I
        ...Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená... ** Nestává se přece, * není to zvykem této doby, * aby cizí muž oslovil dívku, ** a vlastně se ani nesluší, aby se ona s ním v rozhovoru zdržovala.  ** (?)Co asi sleduje tím svým pozdravem, co po mě bude chtít? I**I
     
(pš)Gabriel, jako správný Boží posel poznal, co se v Mariiných myšlenkách odehrává. * Věděl, že ji musí uklidnit, aby ho dobře poslouchala, * aby mohla s rozvahou pochopit a ** (!)přijmout poselství, které jí přináší. * Maria (!)neprožívá vytržení mysli, * (!)neprožívá extazi, Maria (!)neprožívá nadpřirozené vidění. ** Ale naopak:  Maria je zachována při smyslech, * to proto, aby se za chvíli (!)sama  mohla rozhodnout.  I**I
        Proto anděl Marii uklidňuje slovy: ... Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha... * …Nepřicházím za tebou ze své vůle, ale proto, že si tě vybral sám Bůh. * Neboj se, Bůh tě má rád, nemusíš se strachovat… ** Po těch slovech sa Mariina mysl zklidnila a Gabriel jí mohl říci důležitý vzkaz: ...Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš...  I**I
Andělovo slovo nám připomíná proroctví z knihy proroka Izajáše (7,14): ...Hle, dívka počne a porodí syna *a dá mu jméno Immanuel (to je s námi Bůh). ** Jméno Ježíš, Jehošua - znamená Hospodin je spása, Hospodin je Spasitel. ** A to slovo Immanuel, s námi Bůh jsme mohli zaslechnout z andělova pozdravu: …Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou…  I**I

        A podobně  * jak tomu bylo i při zvěstování narození Jana Křtitele, ** anděl oznamuje poslání i tohoto zatím nenarozeného dítěte. *
O Janovi říká:
...Bude veliký před Pánem ... a ... sám půjde před ním v moci Eliášově. I**I
A Marii  *o jejím dítěti Gabriel říká:
... Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida...   I**I
Tím nejvyšším není myšlen David, * i když Ježíš je zde nazván jeho synem a má zdědit jeho trůn.  * Ale už před početím je Ježíš z Boží vůle zároveň * Syn Boží, * i Syn člověka, * potomek z rodu Davida.   I**I
        (pš)Nechtěl bych Marii ublížit, ** ale ona v této chvíli nepřemýšlela nad dítětem, a snad ani nerozuměla andělovým slovům, * ale myslela sama na sebe: ...Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“…  I**I
Maria byla sice zasnoubená, měla se vdávat, ale zatím s mužem nežila. Jak by mohla mít dítě? Bude ji umět Boží posel na tuto otázku odpovědět?  I**I    
Gabriel nepřeslechl její otázku. * Pokusil se jí vysvětlit, co jí v této chvíli zajímalo: ** Pán Bůh má své cesty, jak uskutečnit své plány, Marie: ...Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní... I**I
(pš)Když anděl říká, že na Marii sestoupí Duch sv., nepředkládá ani Marii, ani nám fyziologické vysvětlení početí ** a nepopisuje nám * nový způsob oplodnění. * Není tím myšleno ani fyzické obcování člověka s Bohem - tak jak se to můžeme dočíst ve Starých řeckých bájích a pověstích. I**I
Ale stejně tak jako při stvoření ** stačilo Slovo a vzniklo vše živé, * tak i v případě početí PJ * působí stvořitelský Duch a moc Boží. ** Anděl jakoby chtěl Marii říct: * Nemusíš rozumět tomu, co říkám. * Ale věř, že PB se sám postará, * aby dítě přišlo zdravé na svět. ** Ty budeš matkou, ** ale toto tvé dítě bude zvláštní, oddělené, bude svaté. * Jeho poslání  bude tak mimořádné, že se nebude říkat: - to je syn Marie a Josefa - ** ale: Ježíš bude nazýván Syn Boží. I**I

        Gabriel chce Marii pomoci, aby jeho zprávě uvěřila a předkládá jí přesvědčivý důkaz: ...Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná... * Dál budu volně pokračovat: * Alžběta ví, že čeká děťátko a zakrátko se o tom přesvědčíš ty, * i všichni ti, kteří pochybují. * Lidé si myslí, že taková věc je nemožná, * ale * ty, Maria věř, * že u Boha není nic nemožného...  ** A Maria uvěřila slovům Božího posla.  I**I

        Maria nebyla pyšná. Nebyla ani zbytečně zvědavá - a vůbec ne hloupá. Vždyť přemýšlela o Slovu. Vždyť přemýšlela o (!)Božím Slovu. O Slovu,  * které ji vyřizoval Boží posel. ** Zalekla se -  ale našla odvahu (!)zeptat se na věci, které ji nejvíce tížily. ** Dostala odpověď a uvěřila, že se má stát vše, co Gabriel řekl. * Je to Boží plán s člověčenstvem,  je to Boží slovo a je to Boží vůle.  I**I
        Maria ví, že Boží vůli vzdorovat nelze. ** Před ní se má (!)pokorně sklonit každý člověk. * Před ní se má (!)pokorně sklonit každý člověk.  * Nemyslím tím – sklonit se před Marii, ale před Boží vůli. ** Před (!)Boží vůlí se má pokorně sklonit každý člověk a Boží vůli přijmout.   I**I

Takto se rozhodla i  mladá židovská dívka, * která se má stát matkou, matkou Spasitele světa. * Prostě, ale rozhodně řekla: ... „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“
        To byla ta správná odpověď víry. *
Proroctví se plní. *
Bůh přichází mezi nás. *
Všechno je připraveno.*
Veliké vánoční dění může začít. *
Zaslíbený Spasitel přichází v radostně očekávaném dítěti.
Amen

Modleme se:
Pane Bože, nebeský Otče, děkujeme,
že lidem dáváš Slovo a zjevuješ svou vůli.
Prosíme Tě, abychom uměli dobře naslouchat.
Dej, prosíme, abychom rozuměli
a podle tvé vůle také jednali.
Děkujeme ti, že nás máš stále rád.
Děkujeme, že plníš sliby
dané pro naši záchranu.             
Amen.  

Apostolicum

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
byl ukřižován, umřel, a byl pohřben.
Sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí po pravci Boha, Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný. Amen.

3. píseň  264 Všichni věrní křesťané

Ohlášky    

4. píseň  271 Jak jasně svítíš hvězdo má 1.2+6.7
 
Přímluvy    

Ty, který přicházíš a oslovuješ, * ty, který pozvedáš zesláblé a napomínáš sebejisté, vyslyš nyní naše prosby:
Přimlouváme se za všechny, kdo jsou přemoženi úzkostí, starostmi a trápením. Za ty, které trápí (!)jakákoliv nemoc. ** Myslíme nyní zejména na rodiny svých přátel, které jsou sevřeny takovýmito starostmi. Uzdravuj je podle své vůle. Pána prosme: Pane, smiluj se.
Prosíme za ty, kdo jsou zasaženi smrtí blízkého člověka. Pána prosme: Pane, smiluj se.
Prosíme za ty, kdo nemohou najít práci. Za ty, kdo žijí uprostřed problémů doby  * bez výhledu na brzké řešení. Pána prosme: Pane, smiluj se.
Prosíme za obyvatele Izraele a Palestiny, kteří na vlastní kůži poznávají, jak dlouhodobé následky nese lidská nenávist a jak je těžké nastolit pokoj. * Prosíme i za ty, kdo vsadili na nesmiřitelnost či rovnou rozsévání zkázy, myslíme i na jejich oběti; všem jim dej poznat, že poslední slovo má tvé království pokoje, svobody a spravedlnosti. Dej vytrvalost všem, kdo usilují o smíření a sblížení na tomto světě. Pána prosme: Pane, smiluj se.
Sílu k vytrvalé službě dávej i těm, kdo slouží v domovech, v zařízeních pro dlouhodobě nemocné, kdo v hospicích pečují o lidi na konci jejich dnů. Pána prosme: Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se, pro Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem svatým kraluje na věky, v jehož jménu k tobě voláme:

Otče náš,
kterýž jsi v nebesích,
posvěť se jméno tvé, přijď království tvé,
buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi,
chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme našim viníkům.
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od Zlého.
Neboť tvé jest království  
i moc  i sláva  na věky. Amen.

 
III. čtení    Jan 1,10-14

Syn Boží na světě byl,
svět skrze něj povstal,
ale svět ho nepoznal.
Přišel do svého vlastního,
ale jeho vlastní ho nepřijali.
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno,
dal moc * stát se Božími dětmi.
Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé,
jako děti pozemských otců,
nýbrž narodili se z Boha. **
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,
plný milosti a pravdy.

 

Biblický citát